دوره 9، شماره 1 - ( 1398 )                   جلد 9 شماره 1 صفحات 22-13 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- ﮔﺮوه ﺷﻬﺮﺳﺎزی، داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان، ایران
2- ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ، ﻫﻤﺪان، ایران ، mehdimulaii@yahoo.com
چکیده:   (8931 مشاهده)
ﻣﺒﺎدی ورودی ﺷﻬﺮی ﺑﻪﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻓﻀﺎی اﻟﻘﺎﮐﻨﻨﺪه ﺣﺲ ورود ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ، ﻧﻤﺎینده ویژﮔﯽﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﺎﻟﺒﺪی، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎریخی آن ﺑﻮده و ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی را در ﺑﺎز ﺗﻌﺮیف ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﻬﺮﻫﺎ ایفا ﻣﯽﻧﻤﺎیند؛ اﻣﺎ اﻣﺮوزه این ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻓﻀﺎیی ﺑﺎ ﺳﯿﻤﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب وﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻬﺮی، ﺑﺪل ﺷﺪه و ﻓﺎﻗﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺎیی، ﺳﺎزﮔﺎری، ﻫﻮیتﺑﺨﺸﯽ و ﺧﺎﻃﺮه اﻧﮕﯿﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ. این در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺒﺎدی ورودی اﻏﻠﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ارزشﻫﺎ، اﺑﻌﺎد ﻣﻬﻢ ﺗﺎریخی، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪویژه ﻫﻮیت ﻣﻌﻤﺎری آن ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی داﺷﺘﻪ و ویژﮔﯽﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ این ﻣﺒﺎدی را ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﺪ. این ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﺻﻨﻌﺘﯽ (ﮐﻮرهﻫﺎی آﺟﺮﭘﺰی) ﻣﺴﺘﻘﺮ در ورودی ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه، زﻣﯿﻨﻪ ایجاد ﻓﻀﺎیی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ را در ﻣﺪﺧﻞ ورودی این ﺷﻬﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد. روش این ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻮده، در ﻓﺮآیند اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ، ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺒﺎدی ورودی ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﺑﺮ ﭘﺎیه ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺮاث ﺻﻨﻌﺘﯽ (ﮐﻮرهﻫﺎی آﺟﺮﭘﺰی) در ارﺗﻘﺎی ویژﮔﯽﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ (ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ-ﮐﺎرﮐﺮدی، زیباییﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و زیستﻣﺤﯿﻄﯽ) ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ این ﺣﻮزهﻫﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏﺷﺪه و ﻧﺘﺎیج ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻮرهﻫﺎی آﺟﺮﭘﺰی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺒﺎدی ورودی این ﺷﻬﺮ، ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی را در  ﻫﻮیتﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان دارا ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از ﺣﻮزه ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻮزه دروﻧﯽ، ﻧﻘﺶ و اﺛﺮ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬیر این ﻣﯿﺮاث ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد. 
متن کامل [PDF 620 kb]   (3083 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی کیفی | موضوع مقاله: معماری اسلامی ایرانی پیشرو
دریافت: 1397/8/27 | پذیرش: 1397/10/23 | انتشار: 1398/1/31

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.