دوره 8، شماره 3 - ( 1397 )                   جلد 8 شماره 3 صفحات 179-186 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری، واﺣﺪ ﺷﯿﺮاز، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺷﯿﺮاز، ایران
2- ﮔﺮوه ﺷﻬﺮﺳﺎزی، داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان، ایران
3- ﮔﺮوه ﺷﻬﺮﺳﺎزی، داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮﻫﺎی زیبا، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، ایران
چکیده:   (7636 مشاهده)
ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎریخی ارزﺷﻤﻨﺪی دارد ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻨﯽ از ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻤﺴﺎز ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ از ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﻣﮑﺎن‌یابی ﺗﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺟﺰییات ﻣﻌﻤﺎری اﺳﺖ. ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎزﮐﺎوی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎیی ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎیی ﺑﺮای ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی و ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮداﺷﺘﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روزاﻓﺰون ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ، ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺸﯽ ﻧﻮ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﻣﻌﻤﺎری در ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎریخی ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ. ﺷﻨﺎﺷﯿﺮ یکی از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ در ﮐﺎرﮐﺮد اﻗﻠﯿﻤﯽ، ﻣﻨﻈﺮ و ﻫﻮیت ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎریخی ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ، این ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ ﻣﻌﻤﺎری ﺷﻬﺮی ﺑﻮﺷﻬﺮ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از دریچه ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده‌اﻧﺪ. ﻫﺪف این ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮیک ﺷﻨﺎﺷﯿﺮ ﺑﺮای روﺷﻦﺷﺪن ﻋﻠﺖ وﺟﻮدی آن از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﮐﻤﯽ اﺳﺖ. در این ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﻨﺎﺷﯿﺮ ﺑﺮ ﺟﺮیان ﺑﺎد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دیناﻣﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ (CFD) در ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻓﻠﻮﺋﻨﺖ و ﮔﻤﺒﯿﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی: ﺷﻨﺎﺷﯿﺮﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎد دارﻧﺪ. این ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﻨﺎﺷﯿﺮ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﻀﺎی ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨﺪه آﺳﺎیش ﺣﺮارﺗﯽ در ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎریخی ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺷﺮایط اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺧﺎص آن ﺑﻪویژه در ﻓﺼﻞﻫﺎی ﮔﺮم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻧﺘﯿﺠﻪ این ﭘﮋوﻫﺶ در ﺷﻨﺎﺳﺎیی دﻗﯿﻖ ﮐﺎرﮐﺮد ﺷﻨﺎﺷﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺮیان ﺑﺎد در ﺷﻬﺮﻫﺎی ایران ﺑﺎﺷﺪ.
متن کامل [PDF 1111 kb]   (21263 دریافت)    
نوع مقاله: مروری تحليلی | موضوع مقاله: معماری کارا
دریافت: 1397/7/22 | پذیرش: 1397/9/2 | انتشار: 1397/9/29