دوره 9، شماره 1 - ( 1398 )                   جلد 9 شماره 1 صفحات 12-1 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Esmaeilian Toussi H, Etessam E. Analysis of the Architecture of the Industrial Heritage Using a Combined Method of Typology and Analytical Shape Grammar (Case Study of Textile Factories of Isfahan and Yazd in the Pahlavi Era). Naqshejahan 2019; 9 (1) :1-12
URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-31856-fa.html
اسمعیلیان طوسی هدی، اعتصام ایرج. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯿﺮاث ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و دﺳﺘﻮرزﺑﺎن ﺷﮑﻞ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ (ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﺴﺎﺟﯽ اﺻﻔﻬﺎن و یزد در دوره ﭘﻬﻠﻮی). نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی. 1398; 9 (1) :1-12

URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-31856-fa.html


1- ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻤﺮان، ﻣﻌﻤﺎری و ﻫﻨﺮ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، ﺗﻬﺮان، ایران
2- ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻤﺮان، ﻣﻌﻤﺎری و ﻫﻨﺮ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، ﺗﻬﺮان، ایران ، i.etessam@srbiau.ac.ir
چکیده:   (8630 مشاهده)
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﯿﺮاث ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﮐﻪ رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻋﺠﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد، اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰایی دارد؛ زیرا ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری زﻣﺎن ﺧﻮیش ﺑﻮده و ویژﮔﯽﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎراﻧﻪ آن ﻋﻼوه ﺑﺮ داراﺑﻮدن ارزش زیباییﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻮیت ﺷﻬﺮی را ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ. ﻫﺪف از این ﻣﻘﺎﻟﻪ این اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و دﺳﺘﻮرزﺑﺎن ﺷﮑﻞ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ، ﻓﺮآیندی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ویژﮔﯽﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯿﺮاث ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎید. ﭘﺎرادایم این ﻣﻘﺎﻟﻪ آزادﭘﮋوﻫﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی در زﻣﯿﻨﻪ روش ﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯽﭘﺮدازد، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ زیرﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮردی، از ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﺴﺎﺟﯽ دو ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن و یزد در دوره ﭘﻬﻠﻮی، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد. در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش دﺳﺘﻮرزﺑﺎن ﺷﮑﻞ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﻮﻟﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮردی اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد. دﺳﺘﺎورد ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﻤﺎری ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮردی، ارایه ﻓﺮآیندی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ، ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖ ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ ﻣﯿﺮاث ﺻﻨﻌﺘﯽ را اﻣﮑﺎنﭘﺬیر ﻣﯽﻧﻤﺎید. ﮐﺎرﺑﺮد این ﻓﺮآیند ﺟﻬﺖ ﻣﺪلﺳﺎزی رویه‌ای و ﻣﺪلﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺗﺎریخی ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی آﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی روشﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﺮاث ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
متن کامل [PDF 1594 kb]   (3746 دریافت)    
نوع مقاله: مروری تحلیلی | موضوع مقاله: معماری کارا
دریافت: 1397/12/6 | پذیرش: 1397/12/20 | انتشار: 1398/1/31

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.