You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML تبیین شاخص‌های عملکردی در طراحی فضاهای بیرونی محیط های آموزشی با رویکرد توسعه مدارس اجتماعی
حمیدرضا شایان، مرضیه خرمی‌فرد
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تطبیقی کاربرد نماد و نشانه در آثار معماری دوره‎ های صفوی و معاصر ایران
محمدرضا بمانیان، سیدعلی درازگیسو، پایا سالم
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی امکان استفاده از روش های ارزیابی پس از بهره برداری در سنجش فضا های درمانی در جامعه ایران
سجاد اکبری بالدرلو
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تبیین الگوی انرژی دوستی در ساختمان ها بر اساس رفتار حرارتی انواع بام ها
محمدجواد مهدوی نژاد
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تحقق اهداف توسعه پایدار رود دره های شهری بر مبنای ارزیابی اکولوژیکی (نمونه موردی: رود دره‌ دارآباد تهران)
محمد علی عالی نسب، کیانوش سوزنچی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML رویکرد معماری جمعی در طراحی مجموعه های مسکونی؛ تحلیل و بررسی روش های مشارکت جمعی در معماری مسکن دوران معاصر
حامد کاملنیا
چکیده -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue