مشخصات تيم علمی نشريهمحمدرضا پورجعفر
استاد طراحی شهری
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
pourja_mmodares.ac.ir

مجتبی انصاری
دانشیار معماری منظر
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ansari_mmodares.ac.ir

سیمون آیوازیان
استاد معماری
دانشگاه تهران، تهران، ایران
ayvazsimut.ac.ir
محمدرضا بمانیان
استاد معماری
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
bemanianmodares.ac.ir
علی اکبر تقوایی
استاد برنامه‌ریزی شهری و روستایی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
taghvaeamodares.ac.ir
فرهاد تهرانی
دانشیار معماری
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
ffakharicc.sbu.ac.ir
فرح حبیب
استاد معماری
دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
f.habibsrbiau.ac.ir
داراب دیبا
استاد معماری
دانشگاه تهران، تهران، ایران
Darabdibaut.ac.ir
حسین کلانتری‌خلیل‌آباد
استاد شهرسازی
جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
h_kalantari2005yahoo.com
محمدجواد مهدوی‌نژاد
استاد معماری
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mahdavinejadmodares.ac.ir
محمدرضا پورجعفر
استاد طراحی شهری
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
pourja_mmodares.ac.ir
مجتبی انصاری
دانشیار معماری منظر
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ansari_mmodares.ac.ir
رحمان آذری
دانشیار معماری ، طراحی شهری
دانشکده هنر و معماری، دانشگاه پنسیلوانیا، آمریکا
razaripsu.edu