مشخصات تيم علمی نشريه



محمدرضا پورجعفر
استاد طراحی شهری
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
pourja_mmodares.ac.ir

مجتبی انصاری
دانشیار معماری منظر
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ansari_mmodares.ac.ir

سیمون آیوازیان
استاد معماری
دانشگاه تهران، تهران، ایران
ayvazsimut.ac.ir
محمدرضا بمانیان
استاد معماری
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
bemanianmodares.ac.ir
علی اکبر تقوایی
استاد برنامه‌ریزی شهری و روستایی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
taghvaeamodares.ac.ir
فرهاد تهرانی
دانشیار معماری
دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
ffakharicc.sbu.ac.ir
فرح حبیب
استاد معماری
دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
f.habibsrbiau.ac.ir
داراب دیبا
استاد معماری
دانشگاه تهران، تهران، ایران
Darabdibaut.ac.ir
حسین کلانتری‌خلیل‌آباد
استاد شهرسازی
جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
h_kalantari2005yahoo.com
سید یعقوب موسوی
دانشیار علوم اجتماعی
دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
y.mousavi91alzahra.ac.ir
محمدجواد مهدوی‌نژاد
استاد معماری
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mahdavinejadmodares.ac.ir