فهرست داوران

1402
پروفسور محمدجواد مهدوی نژاد - دانشگاه تربیت مدرس
1401
آقای محمد مهدی مولایی
دکتر سمیه فدائی نژاد بهرامجردی
آقای محمد مشاری
دکتر حامد کاملنیا
دکتر کتایون تقی زاده - دانشگاه تهران
دکتر حسن دکتر تقوایی
پروفسور محمدجواد مهدوی نژاد - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر روح اله رحیمی - دانشگاه مازندران
دکتر امیررضا علیزاده مجد - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، پرند، ایران
دکتر عباس ترکاشوند - دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر مزین دهباشی شریف - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
آقای فیاض اسلامی - دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران
دکتر ایمان قلندریان - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر سید عطاالله طاهایی - دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
دکتر نریمان فرحزا - دانشگاه یزد
دکتر مریم طلایی - دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر فرهاد احمدنژاد - استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تبریز
دکتر ملیکا متقی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد شهرری
دکتر مینو قره بگلو - دانشگاه هنر اسلامی تبریز
دکتر پیروز حناچی - دانشگاه تهران
دکتر موسی شاکری - دانشگاه بجنورد
خانم الهام سلیقه - دانشگاه تبریز
دکتر سمانه جعفر محمدی - دانشگاه آزاد اسلامی
1400
دکتر سیدعلی صفوی - تربیت مدرس
آقای محمد مشاری
دکتر حامد کاملنیا
دکتر علیرضا قبادی
پروفسور محمدجواد مهدوی نژاد - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر روح اله رحیمی - دانشگاه مازندران
دکتر پریا سعادت جو - دانشگاه تبریز
خانم آیدا ارجمندتبار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
آقای سیمون آیوازیان - دانشگاه تهران
دکتر مزین دهباشی شریف - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
دکتر محمد لطیفی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
دکتر بابک افشار - دانشگاه هنر تهران
آقای محمد احمدی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مریم رسول زاده - دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر محمدرضا پورزرگر - استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
دکتر شاهین دبیریان - دانشگاه هنر اصفهان
دکتر سید علی سیدیان - دانشگاه مازندران
دکتر اسحق رضازاده - دانشگاه مازندران
دکتر حسن اصانلو - Soore University
دکتر منوچهر ریاحی - Chalmers University of Technology
آقای محمدرضا -پاکدل فرد - دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
خانم شادی لطفی منش - دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
دکتر ناصر عراقی - دانشگاه شاهد
مهندس فرج اله رجبی - نظام مهندسی ساختمان
دکتر مجید سیدی - دانشگاه صنعتی مازندران
آقای محمد رضا علیپور - دانشگاه علوم و تحقیقات
مهندس پیمان گلچین - دانشگاه زاهدان
دکتر مریم روستا - استادیار دانشگاه هنر و معماری شیراز
دکتر الهام ضابطیان طرقی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
دکتر محمد محمدقلیان - دانشگاه آزاد واحد شهرری
دکتر مصطفی کیانی - دانشگاه هنر اصفهان
دکتر مجید راسخی - دانشگاه شهید بهشتی
دکتر افسانه زرکش - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر الهام پرویزی - دانشگاه خوارزمی
دکتر کامبیز حاج قاسمی - استادیار
دکتر مهسا شعله - دانشگاه شیراز
دکتر شعله نوذری - عضو هیئت علمی و رییس بخش معماری و طراحی محیط مرکز تحقیقات راه، مسکن و
دکتر علی‌اکبر کوششگران - دانشکده هنر و معماری یزد