دوره 8، شماره 1 - ( 1397 )                   جلد 8 شماره 1 صفحات 7-1 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Heidari S, Motallaei S. Breathing Wall Modeling to Absorb Indoor Pollutants in the Living Room of a House Inspired by the Buffer Zones of Traditional Architecture in Hot and Arid Climate of Iran. Naqshejahan 2018; 8 (1) :1-7
URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-13121-fa.html
حیدری شاهین، مطلایی ساناز. ﻣﺪلﺳﺎزی دیﻮاری ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺮای ﺟﺬب آﻻیﻨﺪهﻫﺎی داﺧﻠﯽ در اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ یﮏ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎﻓﺮ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﯽ اﻗﻠﯿﻢ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ایﺮان. نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی. 1397; 8 (1) :1-7

URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-13121-fa.html


1- ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، ایﺮان
2- ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻤﺎری، واﺣﺪ ﺳﯿﺘﯽﺳﻨﺘﺮ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی، اﺻﻔﻬﺎن، ایﺮان ، smotalaei.ut@gmail.com
چکیده:   (8834 مشاهده)
اﻫﺪاف: ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮای داﺧﻞ در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ یﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎرآیﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و روی ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد. ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﺪلﺳﺎزی دیﻮاری ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺮای ﺟﺬب آﻻیﻨﺪهﻫﺎی داﺧﻠﯽ در اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ یﮏ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎﻓﺮ در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﯽ اﻗﻠﯿﻢ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ایﺮان ﺑﻮد. ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ: ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺎ روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و ﻣﺪلﺳﺎزی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﯽ ایﺮان و ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺮد اﻗﻠﯿﻢ داﺧﻞ ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺟﺎذب آﻻیﻨﺪه در ﻓﻀﺎی ﻣﻌﻤﺎری اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺴﺘﺮ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. از ﻃﺮیﻖ ﻧﺮماﻓﺰار ANSYS FLUENT ۶.۳.۲۶، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﺳﯿﺎل آﻟﻮده در ﻓﻀﺎی اﺗﺎق و ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻏﻠﻈﺖ و اﻧﺘﺸﺎر آن ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻌﺒﻪ ﮔﯿﺎه زﺑﺎن ﻣﺎدرﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ ﺷﺮایﻂ ﻣﺮزی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ورودی ﻫﻮا ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺮاﺑﺮ ۰/۵ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ، ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﯽ ﺛﺎﺑﺖ در ﺻﻔﺮ اﺗﻤﺴﻔﺮ و دیﻮارﻫﺎ ﻧﯿﺰ دیﻮار ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺷﺮط ﻋﺪم ﻟﻐﺰش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. یﺎﻓﺘﻪﻫﺎ: وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎد در اﺗﺎق ﺑﺮای رﻗﯿﻖﺳﺎﺧﺘﻦ آﻻیﻨﺪهﻫﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮد. روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﻻیﻨﺪهﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺬب ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯿﺎﻫﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﺎن، ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد.
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی: ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪلﺳﺎزی وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎد و ﻃﺮح ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺟﺎذب آﻻیﻨﺪه در ﻓﻀﺎی ﻣﻌﻤﺎری، ﮔﯿﺎﻫﺎن از ﻃﺮیﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮐﺴﯿﮋن ﻃﯽ ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ﻧﯿﺰ ﺟﺬب آﻻیﻨﺪهﻫﺎ از ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ رﻗﯿﻖﺳﺎزی آﻻیﻨﺪهﻫﺎ، ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮا و ﺗﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. 
متن کامل [PDF 715 kb]   (2855 دریافت)    
نوع مقاله: مقاله ی فنی | موضوع مقاله: معماری کارا
دریافت: 1394/6/25 | پذیرش: 1397/2/2 | انتشار: 1397/6/31

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.