دوره 8، شماره 1 - ( 1397 )                   جلد 8 شماره 1 صفحات 23-17 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Jalilisadrabad S, Shieh E, Behzadfar M. Identification of the Effective Factors on Socio-spatial Segregation; A Case Study of Fadak and Kerman Neighborhoods Located in District 8, Tehran. Naqshejahan 2018; 8 (1) :17-23
URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-13710-fa.html
جلیلی‌صدرآباد سمانه، شیعه اسماعیل، بهزادفر مصطفی. شناسایی عوامل موثر بر جدایی گزینی اجتماعی- فضایی؛ مطالعه موردی محلههای فدک و کرمان واقع در منطقه ۸ شهرداری تهران. نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی. 1397; 8 (1) :17-23

URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-13710-fa.html


1- ﮔﺮوه ﺷﻬﺮﺳﺎزی، داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ایﺮان، ﺗﻬﺮان، ایﺮان ، s_jalili@iust.ac.ir
2- گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
چکیده:   (9210 مشاهده)
اﻫﺪاف: اﻣﺮوزه رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪویﮋه ﻣﺎدرﺷﻬﺮﻫﺎ و ﮐﻼنﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒًﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺰوای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺑﻪﺗﺪریﺞ ﮐﻢﺷﺪن ﻫﻮیﺖ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﺟﺪایﯽﮔﺰیﻨﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎیﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺪایﯽﮔﺰیﻨﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ- ﻓﻀﺎیﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻠﻪ ﻓﺪک و ﮐﺮﻣﺎن واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ۸ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺑﻮد. اﺑﺰار و روشﻫﺎ: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎل ۱۳۹۵ و در ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. از ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ۴۹۰۶۱ ﻧﻔﺮی ﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار ۳، ۵۲ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺧﻮﺷﻪﺎی ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. یﮏ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺖ. ﻣﺤﻠﻪ ﻓﺪک و ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردی ﻣﻄﺮح و ﻣﯿﺰان ﺟﺪایﯽ ﮔﺰیﻨﯽ در آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﺪایﯽ ﮔﺰیﻨﯽ از ﺷﯿﻮه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ، ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ یﺎﻓﺖ. ﺳﭙﺲ ﺷﯿﻮه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ در آﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎل و ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار Geo Segregation Analyzer ۱.۲، ﻣﯿﺰان ﺟﺪایﯽﮔﺰیﻨﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و آزﻣﻮن ﻫﺎی ﮐﯿﺴﺮ-ﻣﯿﺮاﻟﮑﯿﻦ، ﺑﺎرﺗﻠﺖ و ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS ۱۸ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﺪ. یﺎﻓﺘﻪﻫﺎ: ﻣﺠﻤﻮع دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﺶ از ۵۲% واریﺎﻧﺲﻫﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داد. ﻋﺎﻣﻞ اول ﺣﺪودًا ۷۵/۳۶% ﮐﻞ واریﺎﻧﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﺧﺺ و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ %۶۷/۱۵ واریﺎﻧﺲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ. ﻣﯿﺰان ﺟﺪایﯽﮔﺰیﻨﯽ ﻓﻀﺎیﯽ- اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎیﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. 
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی: در ﻣﺤﻠﻪ ﻓﺪک و ﮐﺮﻣﺎن ﺟﺪایﯽﮔﺰیﻨﯽ رخ ﻧﺪاده و ایﻦ دو ﻣﺤﻠﻪ و ﺳﺎﮐﻨﺎن آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
متن کامل [PDF 384 kb]   (3206 دریافت)    
نوع مقاله: مقاله ی تحلیلی | موضوع مقاله: معماری کارا
دریافت: 1395/10/3 | پذیرش: 1397/2/25 | انتشار: 1397/4/28

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.