دوره 8، شماره 1 - ( 1397 )                   جلد 8 شماره 1 صفحات 34-25 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

TaherTolou Del M. Decoding Seismic Stability Model of Historic Brick Buildings of Iran. Naqshejahan 2018; 8 (1) :25-34
URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-15614-fa.html
طاهرطلوع‌دل محمدصادق. رمزگشایی از مدل پایداری لرزه ای بناهای تاریخی آجری ایران. نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی. 1397; 8 (1) :25-34

URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-15614-fa.html


ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ دﺑﯿﺮ ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎیﯽ، ﺗﻬﺮان، ایﺮان ، msttd@srttu.edu
چکیده:   (8428 مشاهده)
اﻫﺪاف: وﺟﻮد ﻧﻘﺺ در ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻫﺪاف ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﻧﮕﻬﺪاری، اﺳﺘﺤﮑﺎمﺑﺨﺸﯽ و ﻣﺮﻣﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ آﺟﺮی اﻳﺮان، ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺎرﺳﺎﻳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺣﻔﻆ اﺻﺎﻟﺖ ﻣﻴﺮاث ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان ﻃﯽ ﻣﺪاﺧﻼت ﺳﺎزهای اﺳﺖ. ﻫﺪف ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، رﻣﺰﮔﺸﺎﻳﯽ از ﻣﺪل ﭘﺎﻳﺪاری ﻟﺮزهای ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ آﺟﺮی اﻳﺮان ﺑﻮد.
ﻣﻮاد و روشﻫﺎ: ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﯿﻤﺎیﺸﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺣﺎﺿﺮ روی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎریﺨﯽ ﭘﺎیﺪار ارزﺷﻤﻨﺪ ایﺮاﻧﯽ اﺟﺮا ﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد ۳۶ ﺑﻨﺎ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻏﯿﺮﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻗﻀﺎوﺗﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. از ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺑﻨﺎﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. اﺑﺘﺪا یﮏ ﻣﺪل اوﻟﯿﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﮐﻤﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻼح ﺷﺪ. دادهﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار SPSS ۱۹ از ﻃﺮیﻖ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و روش واریﻤﺎﮐﺲ در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﮐﺎیﺰر و ﻧﺮماﻓﺰار AMOS ۱۵ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری (SEM) و اﻧﺠﺎم ﺑﺮازشﻫﺎی ﻣﻄﻠﻖ، ﺑﺮازش ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ، ﺑﺮازش ﻣﻘﺘﺼﺪ و رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
یﺎﻓﺘﻪﻫﺎ: ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ارزش ویﮋه ﺑﺎﻻ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ۳۷/۱۹%، ۳۶/۹۵% و ۲۲/۰۷% ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی ﺧﺮاﺑﯽ ﻟﺮزه اﻧﮕﯿﺰی، اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻟﺮزه ﭘﺬیﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻟﺮزهﭘﺬیﺮی ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻧﺪ. ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﯿﺎن اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﺮاﺑﯽ و ﻟﺮزهاﻧﮕﯿﺰی ﺑﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻟﺮزهﭘﺬیﺮی ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎریﺨﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ. ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺮاﺑﯽ و اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺮزه اﻧﮕﯿﺰی ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻟﺮزهﭘﺬیﺮی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽداری داﺷﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی: ﻣﺪل ﭘﺎﻳﺪاری ﻟﺮزهای ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ آﺟﺮی اﻳﺮان ﺗﺎیﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺪیﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺎ ازدیﺎد اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﺮاﺑﯽ یﺎ ﻟﺮزهاﻧﮕﯿﺰ، ﺧﺮاﺑﯽ ﻟﺮزه ای ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺷﺪت ﻣﯽیﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ، ﭘﺎیﺪاری ﻟﺮزه ای ﺑﻨﺎﻫﺎ اﻓﺰایﺶ ﻣﯽ یﺎﺑﺪ. اﻓﺰایﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و در واﻗﻊ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت اﺑﻌﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ، ﭘﺎیﺪاری ﻟﺮزهای ﺑﻨﺎﻫﺎ را اﻓﺰایﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. 
متن کامل [PDF 733 kb]   (2657 دریافت)    
نوع مقاله: مقاله ی فنی | موضوع مقاله: معماری کارا
دریافت: 1395/4/21 | پذیرش: 1396/10/23 | انتشار: 1397/4/28

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.