دوره 9، شماره 1 - ( 1398 )                   جلد 9 شماره 1 صفحات 55-65 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Haghighat bin M, Bidarbakht N. The Improve of Sense of Pleasure in Reclamation of Post-Industrial Landscapes. BSNT. 2019; 9 (1) :55-65
URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-25953-fa.html
حقیقت‌بین مهدی، بیداربخت نیلوفر. اﻓﺰایﺶ ﻣﺴﺮتﺑﺨﺸﯽ در اﺣﯿﺎی ﻣﻨﺎﻇﺮ ﭘﺴﺎﺻﻨﻌﺖ. نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی. 1398; 9 (1) :55-65

URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-25953-fa.html


1- ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان، ایﺮان ، haghigahatbin@modares.ac.ir
2- ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﻈﺮ، داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان، ایﺮان
چکیده:   (6220 مشاهده)
ﻇﻬﻮر ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺘﺮوﮐﻪ، در ﻣﺠﺎورت ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮی، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﻀﻼت زیﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزشﻫﺎی ﺗﺎریﺨﯽ، ﻫﻮیﺘﯽ و ﻣﯿﺮاث ﺻﻨﻌﺘﯽ ایﻦ ﺳﺎیﺖﻫﺎ، اﻣﺮوزه اﺣﯿﺎی ایﻦ ﮔﺮوه از ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺷﻬﺮی یﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮیﻦ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریﺰان، ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﻌﻤﺎران ﻣﻨﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ایﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽﺗﺮیﻦ ﻫﺪف ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺣﯿﺎی ﻣﻨﺎﻇﺮ ﭘﺴﺎﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ویﮋﮔﯽ ﺗﻘﻮیﺖ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﺴﺮتﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﮑﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺻﻠﯽ ایﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ. در ایﻦ راﺳﺘﺎ از ﻃﺮیﻖ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ- ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪﺻﻮرتﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و ﻣﯿﺪاﻧﯽ (ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان) و ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ (ICOMOS) و ﺗﯿﮑﯽ (TICCIH) ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﭘﺴﺎﺻﻨﻌﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻘﻮیﺖ ﺣﺲ ﻣﺴﺮت ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﯿﺢ، رویﮑﺮدﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺣﯿﺎ، ﺗﺮﻣﯿﻢ و آﺑﺎدﺳﺎزی ﺳﺎیﺖﻫﺎی ﭘﺴﺎﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﭘﺴﺎﺻﻨﻌﺖ در اﻓﺰایﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺮت ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ یﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ایﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎیﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ایﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻼﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﺣﯿﺎی ﻣﻨﺎﻇﺮ ﭘﺴﺎﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﻮیﺖ ﻣﺴﺮتﺑﺨﺸﯽ در ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﻮد. ﺑﺮای ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻣﻮﺿﻮع، ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر از ﻃﺮیﻖ ﭘﺮﺳﺶ از ﻧﺨﺒﮕﺎن ارزشﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻧﻬﺎیﺖ ﻣﺪﻟﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﻣﻨﺎﻇﺮ ﭘﺴﺎﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰایﺶ ﻣﺴﺮت در ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮی
ارایﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
متن کامل [PDF 731 kb]   (576 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی کيفی | موضوع مقاله: طراحی شهری
دریافت: 1397/7/17 | پذیرش: 1397/10/30 | انتشار: 1398/1/31

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول