دوره 9، شماره 1 - ( 1398 )                   جلد 9 شماره 1 صفحات 65-55 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Haghighat bin M, Bidarbakht N. The Improve of Sense of Pleasure in Reclamation of Post-Industrial Landscapes. Naqshejahan 2019; 9 (1) :55-65
URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-25953-fa.html
حقیقت‌بین مهدی، بیداربخت نیلوفر. اﻓﺰایش ﻣﺴﺮتﺑﺨﺸﯽ در اﺣﯿﺎی ﻣﻨﺎﻇﺮ ﭘﺴﺎﺻﻨﻌﺖ. نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی. 1398; 9 (1) :55-65

URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-25953-fa.html


1- ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان، ایران ، haghigahatbin@modares.ac.ir
2- ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﻈﺮ، داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان، ایران
چکیده:   (9423 مشاهده)
ﻇﻬﻮر ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺘﺮوﮐﻪ، در ﻣﺠﺎورت ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮی، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﻀﻼت زیستﻣﺤﯿﻄﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزشﻫﺎی ﺗﺎریخی، ﻫﻮیتی و ﻣﯿﺮاث ﺻﻨﻌﺘﯽ این ﺳﺎیتﻫﺎ، اﻣﺮوزه اﺣﯿﺎی این ﮔﺮوه از ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺷﻬﺮی یکی از ﻣﻬﻢ ﺗﺮین اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریزان، ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﻌﻤﺎران ﻣﻨﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در این ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽﺗﺮین ﻫﺪف ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺣﯿﺎی ﻣﻨﺎﻇﺮ ﭘﺴﺎﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ویژﮔﯽ ﺗﻘﻮیت ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﺴﺮتﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﮑﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺻﻠﯽ این ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ. در این راﺳﺘﺎ از طریق روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ- ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪﺻﻮرتﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و ﻣﯿﺪاﻧﯽ (ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان) و ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ (ICOMOS) و ﺗﯿﮑﯽ (TICCIH) ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﭘﺴﺎﺻﻨﻌﺖ و ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻘﻮیت ﺣﺲ ﻣﺴﺮت ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﯿﺢ، رویکردﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺣﯿﺎ، ﺗﺮﻣﯿﻢ و آﺑﺎدﺳﺎزی ﺳﺎیتﻫﺎی ﭘﺴﺎﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﭘﺴﺎﺻﻨﻌﺖ در اﻓﺰایش اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺮت ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﻣﻬﻢﺗﺮین یاﻓﺘﻪﻫﺎی این ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎیج ﺣﺎﺻﻞ از این ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻼﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﺣﯿﺎی ﻣﻨﺎﻇﺮ ﭘﺴﺎﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﻮیت ﻣﺴﺮتﺑﺨﺸﯽ در ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﻮد. ﺑﺮای ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻣﻮﺿﻮع، ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر از ﻃﺮیق ﭘﺮﺳﺶ از ﻧﺨﺒﮕﺎن ارزشﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻧﻬﺎیت ﻣﺪﻟﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﻣﻨﺎﻇﺮ ﭘﺴﺎﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰایش ﻣﺴﺮت در ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮی ارایه ﺷﺪه اﺳﺖ. 
متن کامل [PDF 731 kb]   (2771 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی کیفی | موضوع مقاله: طراحی شهری
دریافت: 1397/7/17 | پذیرش: 1397/10/30 | انتشار: 1398/1/31

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.