دوره 9، شماره 1 - ( 1398 )                   جلد 9 شماره 1 صفحات 77-67 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Samadzadehyazdi S, Ansari M, Bemanian M. Environment Sustainability through Adaptive Reuse (Case Study: Industrial Heritage of Iran). Naqshejahan 2019; 9 (1) :67-77
URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-26403-fa.html
صمدزاده‌یزدی سپیده، انصاری مجتبی، بمانیان محمدرضا. ارزیاﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺮ ﭘﺎیداری ﻣﺤﯿﻄﯽ (ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردی: ﻣﯿﺮاث ﺻﻨﻌﺘﯽ ایران). نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی. 1398; 9 (1) :67-77

URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-26403-fa.html


1- ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان، ایران
2- ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان، ایران ، ansari_m@modares.ac.ir
چکیده:   (10427 مشاهده)
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎیدار یکی از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآید. یکی از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺎیداری ﻣﺤﯿﻂ مدیریت ﮐﺎرﺑﺮی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ. در این راﺳﺘﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺘﺮوﮐﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، زیرا زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم را ﺑﺮای ﭘﺎیداری اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ- اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زیستﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد. ﻫﺪف از این ﺗﺤﻘﯿﻖ ارزیاﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺮ ﭘﺎیداری ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ویژه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﺮوﮐﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ. در راﺳﺘﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ، اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﻌﺮیف ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎزﮔﺎر و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﭘﺎیداری ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽﭘﺮدازیم، آﻧﮕﺎه ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﭘﺎیداری را در آن دﺳﺘﻪ از ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺘﺮوﮐﻪ ﻣﯿﺮاث ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی دادهاﻧﺪ، ارزیاﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ. روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در این ﺗﺤﻘﯿﻖ، روش ﺗﻔﺴﯿﺮی- ﺗﺎریخی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ- ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎیج ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎیدار ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ در آﺛﺎر ﻣﺘﺮوﮐﻪ ﻣﯿﺮاث ﺻﻨﻌﺘﯽ ایران ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. از ﻃﺮف دیگر در ﻣﯿﺎن ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﭘﺎیداری، ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی زیستﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ این اﻣﺮ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻋﺪم ﺑﻬﺮه‌وری در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﻧﯿﺰ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪیدپذیر ﺟﺴﺖ. 
متن کامل [PDF 643 kb]   (3310 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: معماری کارا
دریافت: 1397/7/30 | پذیرش: 1397/10/30 | انتشار: 1398/1/31

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.