دوره 9، شماره 1 - ( 1398 )                   جلد 9 شماره 1 صفحات 67-77 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Samadzadehyazdi S, Ansari M, Bemanian M. Environment Sustainability through Adaptive Reuse (Case Study: Industrial Heritage of Iran). BSNT. 2019; 9 (1) :67-77
URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-26403-fa.html
صمدزاده‌یزدی سپیده، انصاری مجتبی، بمانیان محمدرضا. ارزیﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺮ ﭘﺎیﺪاری ﻣﺤﯿﻄﯽ (ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردی: ﻣﯿﺮاث ﺻﻨﻌﺘﯽ ایﺮان). نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی. 1398; 9 (1) :67-77

URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-26403-fa.html


1- ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان، ایﺮان
2- ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان، ایﺮان ، ansari_m@modares.ac.ir
چکیده:   (6733 مشاهده)
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎیﺪار یﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآیﺪ. یﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺎیﺪاری ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪیﺮیﺖ ﮐﺎرﺑﺮی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ. در ایﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺘﺮوﮐﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، زیﺮا زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم را ﺑﺮای ﭘﺎیﺪاری اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ- اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زیﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد. ﻫﺪف از ایﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ارزیﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺮ ﭘﺎیﺪاری ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ویﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﺮوﮐﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ. در راﺳﺘﺎی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ، اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﻌﺮیﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎزﮔﺎر و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﭘﺎیﺪاری ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽﭘﺮدازیﻢ، آﻧﮕﺎه ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی ﭘﺎیﺪاری را در آن دﺳﺘﻪ از ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺘﺮوﮐﻪ ﻣﯿﺮاث ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی داده اﻧﺪ، ارزیﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ. روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ایﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، روش ﺗﻔﺴﯿﺮی- ﺗﺎریﺨﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ-ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎیﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎیﺪار ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ در آﺛﺎر ﻣﺘﺮوﮐﻪ ﻣﯿﺮاث ﺻﻨﻌﺘﯽ ایﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. از ﻃﺮف دیﮕﺮ در ﻣﯿﺎن ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی ﭘﺎیﺪاری، ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی زیﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ایﻦ اﻣﺮ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻋﺪم ﺑﻬﺮهوری در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﻧﯿﺰ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪیﺪﭘﺬیﺮ ﺟﺴﺖ. 
متن کامل [PDF 643 kb]   (712 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشي اصيل | موضوع مقاله: معماری کارا
دریافت: 1397/7/30 | پذیرش: 1397/10/30 | انتشار: 1398/1/31

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول