دوره 9، شماره 1 - ( 1398 )                   جلد 9 شماره 1 صفحات 22-13 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shahhosseini G, Moulaii M. Explaining the Role and Place of Industrial Heritage in Improving the Quality Characteristics of the Hierarchy of the City Entrances (Case study: Brick Furnaces in the Entrance of Hamedan). Naqshejahan 2019; 9 (1) :13-22
URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-27291-fa.html
شاه‌حسینی گلاره، مولایی محمدمهدی. ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎیگاه ﻣﯿﺮاث ﺻﻨﻌﺘﯽ در ارﺗﻘﺎی ویژﮔﯽﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺒﺎدی ورودی ﺷﻬﺮی (ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﯽ: ﮐﻮرهﻫﺎی آﺟﺮﭘﺰی ﻣﺒﺎدی ورودی ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان). نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی. 1398; 9 (1) :13-22

URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-27291-fa.html


1- ﮔﺮوه ﺷﻬﺮﺳﺎزی، داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان، ایران
2- ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ، ﻫﻤﺪان، ایران ، mehdimulaii@yahoo.com
چکیده:   (8841 مشاهده)
ﻣﺒﺎدی ورودی ﺷﻬﺮی ﺑﻪﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻓﻀﺎی اﻟﻘﺎﮐﻨﻨﺪه ﺣﺲ ورود ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ، ﻧﻤﺎینده ویژﮔﯽﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﺎﻟﺒﺪی، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎریخی آن ﺑﻮده و ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی را در ﺑﺎز ﺗﻌﺮیف ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﻬﺮﻫﺎ ایفا ﻣﯽﻧﻤﺎیند؛ اﻣﺎ اﻣﺮوزه این ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻓﻀﺎیی ﺑﺎ ﺳﯿﻤﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب وﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻬﺮی، ﺑﺪل ﺷﺪه و ﻓﺎﻗﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺎیی، ﺳﺎزﮔﺎری، ﻫﻮیتﺑﺨﺸﯽ و ﺧﺎﻃﺮه اﻧﮕﯿﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ. این در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺒﺎدی ورودی اﻏﻠﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ارزشﻫﺎ، اﺑﻌﺎد ﻣﻬﻢ ﺗﺎریخی، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪویژه ﻫﻮیت ﻣﻌﻤﺎری آن ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی داﺷﺘﻪ و ویژﮔﯽﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ این ﻣﺒﺎدی را ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﺪ. این ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﺻﻨﻌﺘﯽ (ﮐﻮرهﻫﺎی آﺟﺮﭘﺰی) ﻣﺴﺘﻘﺮ در ورودی ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه، زﻣﯿﻨﻪ ایجاد ﻓﻀﺎیی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ را در ﻣﺪﺧﻞ ورودی این ﺷﻬﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد. روش این ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻮده، در ﻓﺮآیند اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ، ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺒﺎدی ورودی ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﺑﺮ ﭘﺎیه ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺮاث ﺻﻨﻌﺘﯽ (ﮐﻮرهﻫﺎی آﺟﺮﭘﺰی) در ارﺗﻘﺎی ویژﮔﯽﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ (ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ-ﮐﺎرﮐﺮدی، زیباییﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و زیستﻣﺤﯿﻄﯽ) ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ این ﺣﻮزهﻫﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏﺷﺪه و ﻧﺘﺎیج ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻮرهﻫﺎی آﺟﺮﭘﺰی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺒﺎدی ورودی این ﺷﻬﺮ، ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی را در  ﻫﻮیتﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان دارا ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از ﺣﻮزه ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻮزه دروﻧﯽ، ﻧﻘﺶ و اﺛﺮ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬیر این ﻣﯿﺮاث ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد. 
متن کامل [PDF 620 kb]   (2956 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی کیفی | موضوع مقاله: معماری اسلامی ایرانی پیشرو
دریافت: 1397/8/27 | پذیرش: 1397/10/23 | انتشار: 1398/1/31

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.