دوره 9، شماره 1 - ( 1398 )                   جلد 9 شماره 1 صفحات 13-22 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shahhosseini G, Moulaii M. Explaining the Role and Place of Industrial Heritage in Improving the Quality Characteristics of the Hierarchy of the City Entrances (Case study: Brick Furnaces in the Entrance of Hamedan). BSNT. 2019; 9 (1) :13-22
URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-27291-fa.html
شاه‌حسینی گلاره، مولایی محمدمهدی. ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎیﮕﺎه ﻣﯿﺮاث ﺻﻨﻌﺘﯽ در ارﺗﻘﺎی ویﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺒﺎدی ورودی ﺷﻬﺮی (ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﯽ: ﮐﻮرهﻫﺎی آﺟﺮﭘﺰی ﻣﺒﺎدی ورودی ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان. نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی. 1398; 9 (1) :13-22

URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-27291-fa.html


1- ﮔﺮوه ﺷﻬﺮﺳﺎزی، داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان، ایﺮان
2- ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ، ﻫﻤﺪان، ایﺮان ، mehdimulaii@yahoo.com
چکیده:   (6255 مشاهده)
ﻣﺒﺎدی ورودی ﺷﻬﺮیﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻓﻀﺎی اﻟﻘﺎﮐﻨﻨﺪه ﺣﺲ ورود ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ، ﻧﻤﺎیﻨﺪه ویﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﮐﺎﻟﺒﺪی، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  و ﺗﺎریﺨﯽ آن ﺑﻮده   و   ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی را در ﺑﺎزﺗﻌﺮیﻒ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﻬﺮﻫﺎ ایﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎیﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﻣﺮوزه ایﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻓﻀﺎیﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﻤﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب وﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻬﺮی، ﺑﺪل ﺷﺪه و ﻓﺎﻗﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺎیﯽ، ﺳﺎزﮔﺎری، ﻫﻮیﺖﺑﺨﺸﯽ و ﺧﺎﻃﺮهاﻧﮕﯿﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ. ایﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺒﺎدی ورودی اﻏﻠﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ارزشﻫﺎ، اﺑﻌﺎد ﻣﻬﻢ ﺗﺎریﺨﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪویﮋه ﻫﻮیﺖ ﻣﻌﻤﺎری آن ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی داﺷﺘﻪ و ویﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ایﻦ ﻣﺒﺎدی را ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﺪ. ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﺻﻨﻌﺘﯽ (ﮐﻮرهﻫﺎی آﺟﺮﭘﺰی) ﻣﺴﺘﻘﺮ در ورودی ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه، زﻣﯿﻨﻪ ایﺠﺎد ﻓﻀﺎیﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ را در ﻣﺪﺧﻞ ورودی ایﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد. روش ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻮده، در ﻓﺮآیﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ، ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺒﺎدی ورودی ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﺑﺮ ﭘﺎیﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺮاث ﺻﻨﻌﺘﯽ (ﮐﻮرهﻫﺎی آﺟﺮﭘﺰی) در ارﺗﻘﺎی ویﮋﮔﯽﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ (ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ-ﮐﺎرﮐﺮدی، زیﺒﺎیﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و زیﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ) ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ایﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه و ﻧﺘﺎیﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻮره ﻫﺎی آﺟﺮﭘﺰی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺒﺎدی ورودی ایﻦ ﺷﻬﺮ، ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی را در  ﻫﻮیﺖﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان دارا ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از ﺣﻮزه ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻮزه دروﻧﯽ، ﻧﻘﺶ و اﺛﺮ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬیﺮ ایﻦ ﻣﯿﺮاث ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮد. 
متن کامل [PDF 620 kb]   (572 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی کيفی | موضوع مقاله: معماری اسلامی ایرانی پیشرو
دریافت: 1397/8/27 | پذیرش: 1397/10/23 | انتشار: 1398/1/31

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول