دوره 9، شماره 1 - ( 1398 )                   جلد 9 شماره 1 صفحات 45-53 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Heidari S, Hanachi P, Teymoortash S. The Adaptive Reuse of Industrial Heritage, an Approach Based on Energy Recycle. BSNT. 2019; 9 (1) :45-53
URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-27539-fa.html
حیدری شاهین، حناچی پیروز، تیمورتاش سارا. تغییر کاربری تطبیقی میراث صنعتی، رویکردی براساس بازیافت انرژی. نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی. 1398; 9 (1) :45-53

URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-27539-fa.html


1- ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻤﺎری، ﭘﺮدیﺲ ﻫﻨﺮﻫﺎی زیﺒﺎ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، ایﺮان
2- ﮔﺮوه ﻣﺮﻣﺖ، داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻤﺎری، ﭘﺮدیﺲ ﻫﻨﺮﻫﺎی زیﺒﺎ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، ایﺮان
3- ﮔﺮوه ﻣﺮﻣﺖ، داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻤﺎری، ﭘﺮدیﺲ ﻫﻨﺮﻫﺎی زیﺒﺎ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، ایﺮان ، staymourtash@ut.ac.ir
چکیده:   (5351 مشاهده)
اﻧﺘﻘﺎل از دوران ﻗﺒﻞ از ﺻﻨﻌﺘﯽﺷﺪن ﺑﻪ دوره ﺻﻨﻌﺘﯽ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ و ﭘﺲ از آن ﻋﺼﺮ ﭘﺴﺎﺻﻨﻌﺖ در اﻧﺘﻬﺎی دﻫﻪ ۱۹۸۰ ﻣﯿﻼدی ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﺧﺺﺗﺮیﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ. ﺑﺎ ﺷﺪتیﺎﻓﺘﻦ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی زیﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد را در دل ﺷﻬﺮﻫﺎ از دﺳﺖ دادﻧﺪ و ﻓﻀﺎﻫﺎیﯽ ﻣﺘﺮوک ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ. از ﻃﺮﻓﯽ در ﻫﻤﯿﻦ دوره آﺛﺎر ﺑﻪﺟﺎیﻣﺎﻧﺪه از ﻋﺼﺮ ﺻﻨﻌﺖ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه و ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺮاث ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺎیﺴﺘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮایﻦ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا یﮏ ﺗﻬﺪیﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ، اﮐﻨﻮن ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ. ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ویﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﯿﺮاث و ﺣﻔﻆ ارزشﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ؛ ﭘﺎیﺪاری اﻗﺘﺼﺎدی و زیﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ را ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﻪﻃﻮر ویﮋه ﺗﻐﯿﯿﺮﮐﺎرﺑﺮی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﯿﺮاث ﺻﻨﻌﺘﯽ، از ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻬﺮهوری و ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژی ﻧﻬﺎدیﻨﻪ و ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺎیﺪاری ﻣﺰایﺎیﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ﮐﻪ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﮐﺮدن آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. ﺑﻪ ایﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﮋوﻫﺸﯽ از ﻧﻮع ﮐﯿﻔﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﺎ روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺐ، ﻣﻘﺎﻻت، اﺳﻨﺎد و ﻣﻨﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎیﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه، در ﮔﺎم اول ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻬﺒﻮدﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮای اﻓﺰایﺶ ﮐﺎرآیﯽ اﻧﺮژی و در ﮔﺎم دوم ﻓﺮآیﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖﭘﺬیﺮی ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از اﻧﺮژی ﻧﻬﺎدیﻨﻪ و ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺮﺑﻦ ﻣﯽﺷﻮد. 
متن کامل [PDF 611 kb]   (809 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی کيفی | موضوع مقاله: معماری کارا
دریافت: 1397/9/4 | پذیرش: 1397/10/12 | انتشار: 1398/1/31

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول