دوره 8، شماره 3 - ( 1397 )                   جلد 8 شماره 3 صفحات 148-143 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghodsi M, Daneshjoo K, Mofidi Shemirani S. Impact of Geometric Indicators on Residential Thermal Behavior in Hot Arid Climate (Case Study: Yazd). Naqshejahan 2018; 8 (3) :143-148
URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-30716-fa.html
قدسی مهرنوش، دانشجو خسرو، مفیدی‌شمیرانی سیدمجید. ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در اﻗﻠﯿﻢ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ (نمونه موردی: یزد). نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی. 1397; 8 (3) :143-148

URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-30716-fa.html


1- ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺗﻬﺮان، ایران
2- ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان، ایران ، khdaneshjoo@modares.ac.ir
3- ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ایران، ﺗﻬﺮان، ایران
چکیده:   (6584 مشاهده)
ﺑﺤﺮانﻫﺎیی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ و اﻓﺰایش ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﯽرویه اﻧﺮژی و ﺳﻬﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ در آن ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺣﺮارﺗﯽ در ﻃﻮل دﻫﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻌﻤﺎران ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل ﺗﺎریخ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ راهﺣﻞﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺮایط آﺳﺎیش اﻧﺴﺎنﻫﺎ در راﺳﺘﺎی ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ ایجاد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮم و ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت واﺑﺴﺘﻪ، از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ رویکردی ﻧﻮین ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی از روش ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ یک از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮﺛﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ و ﮔﺎﻣﯽ در راﺳﺘﺎی ارایه اﺻﻮل در ﮔﺰینش اﺣﺠﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻤﺎران و ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺮدارد، ﺑﺎ این ﻫﺪف و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ، ﻣﻬﻢ ﺗﺮین ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗرین روشﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎیی و ﮔﺰینش ﺷﺪﻧﺪ. ۱۰ ﺣﺠﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﺣﺠﻢ ﺳﺎده و ﭘﻨﺞ ﺣﺠﻢ ﻣﺮﮐﺐ ﮐﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﯿﺎن ﺳﺎیر ﻓﺮمﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪویژه در اﻗﻠﯿﻢ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، در ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی رﻓﺘﺎر ﺣﺮارﺗﯽ ﻫﺮ یک در دو ﻧﺮم اﻓﺰار اﮐﻮﺗﮑﺖ و دیزاینﺑﯿﻠﺪر ﺳﻬﻢ ﻫﺮ یک از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎیج ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﻫﺎ، ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﺮم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺸﺮدﮔﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻪﺟﺎی ﻓﺸﺮدﮔﯽ و ﭘﺲ از آن ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺢ ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ، ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺷﺮﻗﯽ- ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮین ﭘﺎﺳﺦ را در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎید. 
متن کامل [PDF 722 kb]   (2673 دریافت)    
نوع مقاله: مروری تحلیلی | موضوع مقاله: معماری کارا
دریافت: 1397/4/10 | پذیرش: 1397/7/13 | انتشار: 1397/9/29

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.