دوره 8، شماره 3 - ( 1397 )                   جلد 8 شماره 3 صفحات 177-171 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hood S, Mahmoodi Zarandi M, Kamyabi S. Optimal Placement of Shadow Tools of Double-skin Facade with the Aim of Achieving Thermal Comfort in Hot Climate. Naqshejahan 2018; 8 (3) :171-177
URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-30719-fa.html
هود سیده‌دل‌افروز، محمودی‌زرندی مهناز، کامیابی سعید. اﺳﺘﻘﺮاریاﺑﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎیبانﻫﺎی ﻧﻤﺎﻫﺎی دوﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺖیاﺑﯽ ﺑﻪ آﺳﺎیش ﺣﺮارﺗﯽ در اﻗﻠﯿﻢ ﮔﺮم. نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی. 1397; 8 (3) :171-177

URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-30719-fa.html


1- ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎری، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﻤﻨﺎن، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺳﻤﻨﺎن، ایران
2- ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ، واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺗﻬﺮان، ایران
3- ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺮژی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎیدار، واﺣﺪ ﺳﻤﻨﺎن، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺳﻤﻨﺎن، ایران
چکیده:   (6286 مشاهده)
در ﺟریان ﺑﺤﺮان اﻧﺮژی و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪی اﻧﺮژی، ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ، ﺟﺪارهﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺗﺒﺪیل ﺑﻪ یکی از ﻣﻬﻢ ﺗﺮین ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ در روﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ. در ﻗﺪم اول، ﻫﻮاﺑﻨﺪی و ﻋﺎیقﺑﻨﺪی ﺟﺪارهﻫﺎ، ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻼف اﻧﺮژی اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد. در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دریاﻓﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮد و وﺟﻮد اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود ﮔﺮﻣﺎی ﺗﺎﺑﺸﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم، ﻣﻄﺮح ﺷﺪ. ﻫﺪف از این ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻣﺤﻞ اﺑﺰار ﺳﺎیه‌اﻧﺪاز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻬﯿﻨﻪی ﻻیهﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪ در ﻧﻤﺎی دوﭘﻮﺳﺘﻪ در اﻗﻠﯿﻢ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب ایران اﺳﺖ. ﻣﻮاد و روش دﺳﺖیاﺑﯽ ﺑﻪ این ﻫﺪف، اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی (ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﻠﻮﺋﻨﺖ) اﺳﺖ. در این ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﯿﮑﺮهﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎی دوﭘﻮﺳﺘﻪ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. ﻃﯽ این ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺘﺎر دارای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪی آب و ﻫﻮایی ﮐﯿﺶ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺳﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮاریاﺑﯽ ﺳﺎیهاﻧﺪازﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ؛ یاﻓﺘﻪﻫﺎی این ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و ﮐﺎﻧﺘﻮرﻫﺎی ﻧﻤﺎیشدﻫﻨﺪه دﻣﺎ و ﺟﺮیان ﻫﻮا ارایه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎیج ﺣﺎﺻﻞ از این ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮین ﻣﺤﻞ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮاریاﺑﯽ اﺑﺰار ﺳﺎیهاﻧﺪاز، در ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ و ﭘﺸﺖ ﻧﻤﺎی دوﭘﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدید ﮐﻪ ﻧﻮع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﺎی دوﭘﻮﺳﺘﻪ، ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﻓﺰایش دﻣﺎی داﺧﻠﯽ، ﺷﺎﻣﻞ یک ﻻیه ﺷﯿﺸﻪ در ﭘﻮﺳﺘﻪی ﺧﺎرﺟﯽ و یک ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎ ﺷﯿﺸﻪ دوﺟﺪاره در ﭘﻮﺳﺘﻪی داﺧﻠﯽ اﺳﺖ. در این ﻧﻮﺷﺘﺎر از روش "ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی و ﻣﺪﻟﺴﺎزی" اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. در بخش‌های ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻧﺮم اﻓﺰاری و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺪدی ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ "ﮐﻤﯽ" و روش ﺗﺤﻘﯿﻖ "ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ" اﺳﺖ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎیج ﺑﺮاﺳﺎس "اﺳﺘﻘﺮاء" ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد. 
متن کامل [PDF 588 kb]   (2722 دریافت)    
نوع مقاله: مروری تحلیلی | موضوع مقاله: معماری کارا
دریافت: 1397/7/17 | پذیرش: 1397/8/25 | انتشار: 1397/9/29

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.