دوره 8، شماره 3 - ( 1397 )                   جلد 8 شماره 3 صفحات 179-186 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Bahrani H, Ranjbar E, Ahmadi S. An Analysis of the Function of External Senasir Types and Their Effects on the Wind Flow in the Historical Part of Bushehr. BSNT. 2018; 8 (3) :179-186
URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-30720-fa.html
بحرانی حمیدرضا، رنجبر احسان، احمدی سارا. ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﺎر ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺷﯿﺮ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺟﺮیﺎن ﺑﺎد در ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎریﺨﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ. نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی. 1397; 8 (3) :179-186

URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-30720-fa.html


1- ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری، واﺣﺪ ﺷﯿﺮاز، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺷﯿﺮاز، ایﺮان
2- ﮔﺮوه ﺷﻬﺮﺳﺎزی، داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان، ایﺮان
3- ﮔﺮوه ﺷﻬﺮﺳﺎزی، داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮﻫﺎی زیﺒﺎ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، ایﺮان
چکیده:   (7328 مشاهده)
ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎریﺨﯽ ارزﺷﻤﻨﺪی دارد ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻨﯽ از ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﻤﺴﺎز ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ از ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﻣﮑﺎنیﺎﺑﯽ ﺗﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺟﺰیﯿﺎت ﻣﻌﻤﺎری اﺳﺖ. ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎزﮐﺎوی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎیﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎیﯽ ﺑﺮای ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی و ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻌﺎﺻﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد. ﺑﺎ درﻧﻈﺮداﺷﺘﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روزاﻓﺰون ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ، ﺑﻪ ﺑﯿﻨﺸﯽ ﻧﻮ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﻣﻌﻤﺎری در ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎریﺨﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ. ﺷﻨﺎﺷﯿﺮ یﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ در ﮐﺎرﮐﺮد اﻗﻠﯿﻤﯽ، ﻣﻨﻈﺮ و ﻫﻮیﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎریﺨﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ، ایﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ ﻣﻌﻤﺎری ﺷﻬﺮی ﺑﻮﺷﻬﺮ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از دریﭽﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ. ﻫﺪف ایﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮیﮏ ﺷﻨﺎﺷﯿﺮ ﺑﺮای روﺷﻦﺷﺪن ﻋﻠﺖ وﺟﻮدی آن از ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﮐﻤﯽ اﺳﺖ. در ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﻨﺎﺷﯿﺮ ﺑﺮ ﺟﺮیﺎن ﺑﺎد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دیﻨﺎﻣﯿﮏ ﺳﯿﺎﻻت
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ (CFD) در ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻓﻠﻮﺋﻨﺖ و ﮔﻤﺒﯿﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی: ﺷﻨﺎﺷﯿﺮﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎد دارﻧﺪ. ایﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﻨﺎﺷﯿﺮ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﻀﺎی ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨﺪه آﺳﺎیﺶ ﺣﺮارﺗﯽ در ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎریﺨﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺷﺮایﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺧﺎص آن ﺑﻪویﮋه در ﻓﺼﻞﻫﺎی ﮔﺮم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻧﺘﯿﺠﻪ ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺷﻨﺎﺳﺎیﯽ دﻗﯿﻖ ﮐﺎرﮐﺮد ﺷﻨﺎﺷﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺮیﺎن ﺑﺎد در ﺷﻬﺮﻫﺎی ایﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
متن کامل [PDF 1111 kb]   (21147 دریافت)    
نوع مقاله: مروری تحليلی | موضوع مقاله: معماری کارا
دریافت: 1397/7/22 | پذیرش: 1397/9/2 | انتشار: 1397/9/29

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA