دوره 8، شماره 4 - ( 1397 )                   جلد 8 شماره 4 صفحات 211-205 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Maroofi S, Taghvaie A, Pourjafar M. Evaluation of the Effects of Religious Spaces on Citizen’s Behaviors with Particular Reference to the Selected Tehran Mosques. Naqshejahan 2019; 8 (4) :205-211
URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-31768-fa.html
معروفی سکینه، تقوایی علی‌اکبر، پورجعفر محمدرضا. ارزیﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮ ویﮋﮔﯽ ﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﻬﺮان. نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی. 1397; 8 (4) :205-211

URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-31768-fa.html


1- ﮔﺮوه ﺷﻬﺮﺳﺎزی، ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻮﺋﯿﻦ زﻫﺮا، ﻗﺰویﻦ، ایﺮان ، s_maroofi@modares.ac.ir
2- ﮔﺮوه ﺷﻬﺮﺳﺎزی، داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان، ایﺮان
چکیده:   (6104 مشاهده)
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺒﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ویﮋﮔﯽﻫﺎی رﻓﺘﺎری (ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ) ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺌﻮال اﺻﻠﯽ ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ایﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮ ویﮋﮔﯽﻫﺎی رﻓﺘﺎری اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی دارد؟ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ ایﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺰان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ و ویﮋﮔﯽﻫﺎی رﻓﺘﺎری (اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ- ﻓﺮدی) راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽداری وﺟﻮد دارد. ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﻮق ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﺮی و ﭘﺎیﻪ در ﺧﺼﻮص ارایﻪ ﺗﻌﺎریﻒ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮردی (ﻧﻤﺎزﮔﺰاران دو ﻣﺴﺠﺪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ۲ و ۱۸ ﺗﻬﺮان) ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. در ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﺠﺪ، ویﮋﮔﯽﻫﺎی رﻓﺘﺎری وﺟﻮد داﺷﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊآوری داده در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ و آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎ ۳۶ ﮔﻮیﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ ۹۰ ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ایﻦ دو ﻣﺴﺠﺪ در ﺗﻬﺮان ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار SPSS ۱۷ و رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎیﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺰان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ و ویﮋﮔﯽﻫﺎی رﻓﺘﺎری اﻓﺮاد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽداری وﺟﻮد داﺷﺖ. 
متن کامل [PDF 372 kb]   (2209 دریافت)    
نوع مقاله: مروری تحلیلی | موضوع مقاله: معماری کارا
دریافت: 1397/7/18 | پذیرش: 1397/10/13 | انتشار: 1397/12/20

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.