دوره 8، شماره 4 - ( 1397 )                   جلد 8 شماره 4 صفحات 230-223 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Donboli S, Kalantari Khalilabad H, Aghasafari A. Recognition of Urbanscape Identity Components in Iranian Islamic Cities - The case of Tehran. Naqshejahan 2019; 8 (4) :223-230
URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-31770-fa.html
دنبلی سارا، کلانتری‌خلیل‌آباد حسین، آقاصفری عارف. ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻫﻮیﺖ ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮی در ﺷﻬﺮﻫﺎی ایﺮاﻧﯽ- اﺳﻼﻣﯽ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی. 1397; 8 (4) :223-230

URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-31770-fa.html


1- ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری، ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﺗﻬﺮان، ایﺮان
2- ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎری و ﻣﻨﻈﺮ، ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﺗﻬﺮان، ایﺮان
3- ﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریﺰی ﺷﻬﺮی و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای، ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﺗﻬﺮان، ایﺮان
چکیده:   (6094 مشاهده)
یﮑﯽ از ﻣﺴﺎیﻞ ﻣﻬﻢ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ایﺮاﻧﯽ، ﺑﺤﺚ ﻫﻮیﺖ در اﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺳﺖ. ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد و ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻮیﺖﺑﺨﺶ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ایﺮاﻧﯽ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺗﻬﺮان، ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂﻫﺎیﯽ ﺑﺪون ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ایﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮیﻒ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻫﻮیﺖﺑﺨﺶ ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ایﺮاﻧﯽ- اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ از ﻫﻮیﺖ ﺷﻬﺮ، ﺷﻬﺮﺳﺎزی ایﺮاﻧﯽ-اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮی، ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ایﺮاﻧﯽ- اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ، ﺟﺎیﮕﺎه (ﻫﻮیﺖ)، ﻣﻌﻨﺎ و ﺷﮑﻞ در ﺷﻬﺮ ایﺮاﻧﯽ- اﺳﻼﻣﯽ، ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎیﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ایﺠﺎد و ﺗﻘﻮیﺖ ﻫﻮیﺖ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮی در ﺷﻬﺮﻫﺎی ایﺮاﻧﯽ- اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻨﯿﺎدی- ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﻣﻮﺿﻮع از ﻃﺮیﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ و در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی ﭘﮋوﻫﺶ، ارﮐﺎن ﻫﻮیﺖ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮ ایﺮاﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ایﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ (AHP) و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﺮماﻓﺰار Expert choice ۱۱ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻓﻌﺎل در ﺣﺮﻓﻪ  ﺷﻬﺮﺳﺎزی اوﻟﻮیﺖﺑﻨﺪی و ارزیﺎﺑﯽ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎیﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ایﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﻮیﺖ ﺑﺎ ۰/۵۴۰ ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ اﻣﺘﯿﺎز را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺣﺲ ﻣﮑﺎن، اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ و اﺻﻮل ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﺷﻬﺮ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ۰/۳۲۹، ۰/۲۳۹ و ۰/۲۸۳ ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ رﺗﺒﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ
متن کامل [PDF 766 kb]   (2694 دریافت)    
نوع مقاله: مروری تحلیلی | موضوع مقاله: معماری کارا
دریافت: 1397/7/23 | پذیرش: 1397/9/14 | انتشار: 1397/12/20

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.