دوره 9، شماره 1 - ( 1398 )                   جلد 9 شماره 1 صفحات 1-12 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Esmaeilian Toussi H, Etessam E. Analysis of the Architecture of the Industrial Heritage Using a Combined Method of Typology and Analytical Shape Grammar (Case Study of Textile Factories of Isfahan and Yazd in the Pahlavi Era). BSNT. 2019; 9 (1) :1-12
URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-31856-fa.html
اسمعیلیان طوسی هدی، اعتصام ایرج. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯿﺮاث ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و دﺳﺘﻮرزﺑﺎن ﺷﮑﻞ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ (ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﺴﺎﺟﯽ اﺻﻔﻬﺎن و یﺰد در دوره ﭘﻬﻠﻮی). نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی. 1398; 9 (1) :1-12

URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-31856-fa.html


1- ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻤﺮان، ﻣﻌﻤﺎری و ﻫﻨﺮ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، ﺗﻬﺮان، ایﺮان
2- ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻤﺮان، ﻣﻌﻤﺎری و ﻫﻨﺮ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، ﺗﻬﺮان، ایﺮان ، i.etessam@srbiau.ac.ir
چکیده:   (5840 مشاهده)
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﯿﺮاث ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﮐﻪ رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻋﺠﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد، اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰایﯽ دارد؛ زیﺮا ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری زﻣﺎن ﺧﻮیﺶ ﺑﻮده و ویﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎراﻧﻪ آن ﻋﻼوه ﺑﺮ داراﺑﻮدن ارزش زیﺒﺎیﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻮیﺖ ﺷﻬﺮی را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ. ﻫﺪف از ایﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ایﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و دﺳﺘﻮرزﺑﺎن ﺷﮑﻞ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ، ﻓﺮآیﻨﺪی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ویﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯿﺮاث ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎیﺪ. ﭘﺎرادایﻢ ایﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آزادﭘﮋوﻫﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی در زﻣﯿﻨﻪ روش ﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯽﭘﺮدازد، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ زیﺮﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮردی، از ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺴﺎﺟﯽ دو ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن و یﺰد در دوره ﭘﻬﻠﻮی، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد. در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش دﺳﺘﻮرزﺑﺎن ﺷﮑﻞ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﻮﻟﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮردی اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد. دﺳﺘﺎورد ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﻤﺎری ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮردی، ارایﻪ ﻓﺮآیﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ، ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻖ ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ ﻣﯿﺮاث ﺻﻨﻌﺘﯽ را اﻣﮑﺎنﭘﺬیﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎیﺪ. ﮐﺎرﺑﺮد ایﻦ ﻓﺮآیﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺪلﺳﺎزی رویﻪای و ﻣﺪلﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺗﺎریﺨﯽ ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی آﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی روشﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﺮاث ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
متن کامل [PDF 1594 kb]   (965 دریافت)    
نوع مقاله: مروری تحليلی | موضوع مقاله: معماری کارا
دریافت: 1397/12/6 | پذیرش: 1397/12/20 | انتشار: 1398/1/31

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول