دوره 9، شماره 1 - ( 1398 )                   جلد 9 شماره 1 صفحات 23-31 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mahdiun S, Fadaei nezhad S. Principles of Retooling for the Adaptive Reuse of the Industrial Architectural Heritage. BSNT. 2019; 9 (1) :23-31
URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-31858-fa.html
مهدیون سجاد، فدایی‌نژاد سمیه. اﺻﻮل ﺗﺠﻬﯿﺰ در اﻧﻄﺒﺎقﭘﺬیﺮی و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ﻣﯿﺮاث ﻣﻌﻤﺎری ﺻﻨﻌﺘﯽ. نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی. 1398; 9 (1) :23-31

URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-31858-fa.html


1- داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻤﺎری، ﭘﺮدیﺲ ﻫﻨﺮﻫﺎی زیﺒﺎ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، ایﺮان
چکیده:   (5628 مشاهده)
ﻣﯿﺮاث ﻣﻌﻤﺎری ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻫﻮیﺖ و ارزشﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﯿﺮاث ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﺮوج ﺻﻨﻌﺖ از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻧﻄﺒﺎق ﭘﺬیﺮی و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ﺗﺒﺪیﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﮐﻨﺎر ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺎیﺮ اﺷﮑﺎل ﻣﯿﺮاث ﻣﻌﻤﺎری، دارای ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی ﺧﺎص، ﺣﺠﻢ زیﺎد ﻣﺼﺎﻟﺢ و زﻣﺨﺘﯽ ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ یﮏ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎیﯽ را در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﺗﺠﻬﯿﺰ وارد ﻣﯽآورﻧﺪ و در ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺪودیﺖ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎیﯽ ﺟﺪیﺪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﺎن  ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪاﺧﻼت ﺗﺠﻬﯿﺰ دارای ﻗﺎﻋﺪه و ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ و از ﺳﻮی دیﮕﺮ از آن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ یﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ ﺿﺮورتﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎزﺳﺎزی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﻬﺮی یﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. از ایﻦرو، ﺗﺪویﻦ و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﻈﺮیﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎیﺴﺘﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻣﺪون و ﺑﺮ ﭘﺎیﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﺲ ﻣﮑﺎن و اﻣﮑﺎن ﺧﻮاﻧﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺼﺮی اﺻﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺻﻮرت ﭘﺬیﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎیﯽ ﻧﻈﺮیﻪﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﻣﻌﺘﺒﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ایﺠﺎد اﻧﻄﺒﺎق ﺑﯿﻦ ﺷﺮایﻂ ﺟﺪیﺪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻﯿﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ و در واﻗﻊ در ﻋﯿﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﻮﻟﻔﻪ زﻣﺎن و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺣﺼﻮل ﺷﺮایﻂ ﭘﺎیﺪار ﮔﺮدد. ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺮدن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﯿﺮاﺛﯽ دارای ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎیﯽ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎیﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت یﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﺟﺎﻣﻊ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻤﺎری، زیﺮﺳﺎﺧﺘﯽ و ﺳﺎزهای ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺑﺪون ﺗﺨﺮیﺐ یﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺪ. ﻫﻤﻪ ایﻦ ﻣﻮارد از ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﭘﯿﺶ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآیﻨﺪ و در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ایﺠﺎد راﺑﻄﻪای ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪﻧﮕﺮ در ﺟﻬﺖ ایﺠﺎد ﺷﺮایﻄﯽ ﺟﺪیﺪ ﺑﺮای ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﻨﺎﻃﻖ دارای ﻫﻮیﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﻓﺮﺳﻮده ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﮐﯿﻔﯽ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از راﻫﺒﺮد اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﺗﺪویﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﻓﺮآیﻨﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﻪ روز ﻣﯿﺮاث ﻣﻌﻤﺎری ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ. ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎیﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﭘﺬیﺮی ﻣﺠﺪد در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺗﺎریﺨﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. 
متن کامل [PDF 851 kb]   (774 دریافت)    
نوع مقاله: مروری تحليلی | موضوع مقاله: معماری کارا
دریافت: 1397/7/5 | پذیرش: 1397/10/18 | انتشار: 1398/1/31

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA