دوره 8، شماره 2 - ( 1397 )                   جلد 8 شماره 2 صفحات 131-123 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Aghaeimehr M, Mirhasheminasab Astane S, Daneshjoo K, Khayat Zanjani M. Comparison of Light Effects in Sohrevardi´s Opinion and Safavid Architecture. Naqshejahan 2018; 8 (2) :123-131
URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-30714-fa.html
آقایی‌مهر معین، میرهاشمی‌نسب‌آستانه سیدصادق، دانشجو خسرو، خیاط زنجانی محمد. ﺗﻨﺎﻇﺮ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻧﻮر در اﻧدیشهﻫﺎی ﺳﻬﺮوردی و ﻣﻌﻤﺎری دوره ﺻﻔﻮیه. نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی. 1397; 8 (2) :123-131

URL: http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-30714-fa.html


1- ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎری، واﺣﺪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ایران
2- ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻤﺎری، ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ دیلمان، ﻻﻫﯿﺠﺎن، ایران ، mirhashemi@deylaman.ac.ir
3- ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻤﺎری، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان، ایران
4- ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، ایران
چکیده:   (5681 مشاهده)
ﻣﻘﺪﻣﻪ: اﻧﺪیشهﻫﺎی ﺷﯿﺦاﺷﺮاق در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم از ﺟﺎیگاه واﻻیی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. این اﻧﺪیشهﻫﺎ در ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی رواج یاﻓﺖ، ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دیگر ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪای ﻣﻬﻢ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺗﺒﺪیل ﺷﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﺗﺠﻠﯽ اﻧﺪیشهﻫﺎ و روﺣﯿﻪ ﻣﻌﻤﺎران و اﻧﺪیشمندان ﻫﺮ دوره ﺗﺎریخی اﺳﺖ، ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ اﻧﺪیشهﻫﺎی ﺳﻬﺮوردی ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻌﻤﺎری ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آیا ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺷﺮاق ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﺷﯿﻮه اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده این ﺗﺎﺛﯿﺮ در ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺑﻨﺎﻫﺎی آن دوران ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻔﺴﯿﺮی- ﺗﺎریخی ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺮات ﺷﯿﺦاﺷﺮاق و ﻣﻘﺎیسه ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ آن ﺑﺎ آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری ﻣﮑﺘﺐ اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ- ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﻨﺎﻇﺮات ﻣﯿﺎن اﻧﺪیشهﻫﺎی ﺳﻬﺮوردی ﺑﺎ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻌﻤﺎری دوره اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪ. روش ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﻌﻤﺎری اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی: ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن‌دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻮه اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎ اﻧﺪیشهﻫﺎی ﺷﯿﺦاﺷﺮاق ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ اﺳﺖ. ﺗﺠﻠﯿﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻮر در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ، رﻧﮓ و ﺗﺰیینات، ﻓﻀﺎی ﺗﻬﯽ، اﺻﻞ ﮐﺜﺮت در وﺣﺪت، ﻣﺤﺮاب، ﮔﻨﺒﺪ ﻃﻼ و ﻏﯿﺮه را ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻧﻮر در ﻣﻌﻤﺎری این دوران داﻧﺴﺖ. 
متن کامل [PDF 640 kb]   (2529 دریافت)    
نوع مقاله: مروری تحلیلی | موضوع مقاله: معماری کارا
دریافت: 1397/1/16 | پذیرش: 1397/5/10 | انتشار: 1397/6/31

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.